fölinskrivning

Följande gäller vid stambokföring av föl i Sverige, Norge och Finland: Föl födda mellan den 1/1 - 30/6 skall vara anmälda för inskrivning och inskrivningsavgiften inbetalad (komplett ansökan ska ha inkommit) senast 30/9 det år fölet är fött. Sänder du in din ansökan senare än den 1/12 debiteras förhöjd avgift. ANMÄL DITT FÖL I GOD TID FÖR ATT UNDVIKA EXTRA AVGIFTER.

BLANKETT FÖR FÖLINSKRIVNING

INSTRUKTION FÖR ATT FYLLA I FÖLINSKRIVNING


*Saknar du Stuterikod gå till: Ägarbyte samt ägarkod/stuterikod för ansökan.

Namngivning av P.R.E.-föl
Stamboken LG-ANCCE har följande regler för namngivning av P.R.E.-föl:* Namnet får bestå av högst 20 tecken där även mellanslag räknas in.

  • Siffror får inte ingå i namnet.
  • Följande symboler får inte ingå i namnet:
    . : ; , ! ? @ + # - § £ % & / > \ <
    Observera att bindestreck inte längre är tillåtet. Du kan istället använda mellanrum mellan namnet och en initial.
  • Bokstäver som kan blandas ihop med romerska siffror får inte förekomma efter namnet antingen som enstaka bokstav eller i kombination med varandra : I V X L C D M
  • Det är inte tillåtet att uppkalla föl efter berömda/kända personer.* Det är inte tillåtet att använda namn som kan väcka anstöt eller på annat vis kan uppfattas kränkande.

ANCCE har rätt att ändra namn som inte följer ovan regler.

Det namn du väljer för ditt föl ska skrivas in på språngsedelns första sida "BREEDING AND BIRTH CERTIFICATE - PRE-ANCCE STUD BOOK", vita blanketten, då du anmäler fölet för inskrivning i stamboken. Valt namn räknas som definitivt i och med att ansökan inkommit till föreningen.

Ångrar du trots allt fölets namn och vill ändra kan man ansöka om service 607 - CAMBIO DE NOMBRE / HORSE NAME CHANGE, till en viss kostnad. Denna service kan dock inte sökas förrän passet för fölet är utfärdat.